Personuppgiftspolicy enligt GDPR – Maj Andrén Consulting

 

Din integritet är viktig. Som egen företagare ansvarar jag för den personliga information som du förser företaget med. Denna policy beskriver hur jag behandlar, lagrar och hanterar dina personuppgifter när du är kund hos mig. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du tar del av och förstår integritetspolicyn och känner dig trygg i min behandling av dina personuppgifter.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

Jag, i företaget Maj Andrén Consulting med organisationsnummer 621007-7241, är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som beskrivs i den här policyn. Om du har några frågor eller vill åberopa någon av dina rättigheter så når du mig på:

E-post: maj@majandren.se
Telefonnummer: 073-46 11 99

Hur får jag tillgång till personuppgifterna?

Utöver de uppgifter du själv lämnar till mig, eller som jag samlar in från dig i samband med att du blir kund hos mig eller kontaktar mig, kan jag också komma att samla in personuppgifter från någon annan, så kallad tredje part. De uppgifter jag kan samla in från tredje part är:
• Adressuppgifter från offentliga register för att vara säker på att jag har rätt adressuppgifter till dig.
• Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärderingsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Vilka personuppgifter behandlar jag?

Följande kategorier av personuppgifter kan jag komma att behandla:
• Kontaktuppgifter såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer
• Identitetsuppgifter såsom personnummer, organisationsnummer
• Ekonomiska uppgifter såsom bankkontonummer och andra bankrelaterade uppgifter

Hur behandlar jag dina personuppgifter?

Jag behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja mina förpliktelser mot dig som kund hos mig. Min utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, och jag strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Nedan följer information om vilka personuppgiftbehandlingar som finns.

Tillhandahålla och fullgöra avtal om tjänster/varor

Jag behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal och tillhandahålla tjänster/varor till dig. Jag behandlar personuppgifter för min administration och fakturering av tjänsterna/varorna, för kreditupplysningsändamål, för att hantera klagomål och reklamationer, för att hjälpa dig vid frågor om din tjänst/vara när du kontaktar mig samt i övrigt för att tillvarata mina rättigheter och fullgöra mina skyldigheter enligt mitt avtal med dig. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Bokföring

Jag behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar mig som företagare, t ex bokföringslagens krav på arkivering av räkenskapsmaterial. Personuppgifter som hanteras i denna behandling är kontaktuppgifter, identitetsrelaterade personuppgifter samt ekonomiska personuppgifter.

Marknadsföring

Jag behandlar personuppgifter för att möjliggöra direktmarknadsföring av varor/tjänster till dig och att möjliggöra utskick av nyhetsbrev för de tjänster/varor du är intresserad av generellt samt information om företaget. Vidare även att möjliggöra inbjudan till evenemang inom området för ditt intresse. Personuppgifter vi hanterar i denna behandling är kontaktuppgifter.

Vilken rättslig grund har jag för mina personuppgiftsbehandlingar?

Jag behandlar dina personuppgifter för att kunna administrera och tillhandahålla avtalad tjänst/vara. När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga grunden för behandling rättslig förpliktelse.
För marknadsföring är den rättsliga grunden mitt berättigade intresse. Detta innebär att jag anser att mina intressen att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål som listas ovan överväger det integritetsintrång som du utsätts för med anledning av behandlingen. Denna bedömning har gjorts särskilt med beaktande av att jag anser att behandlingen kommer att vara fördelaktig för dig.

Hur länge lagras dina personuppgifter?

Jag sparar dina personuppgifter så länge du är kund hos mig och upp till 12 månader därefter. Vissa personuppgifter sparas under en längre tid exempelvis för att uppfylla krav från bokföringslagen och skattelagstiftningen. När ändamålen med behandlingarna är uppfyllda och lagringstiden löpt ut raderas dina personuppgifter på ett säkert sätt eller anonymiseras så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Fakta om cookies

En cookie är en liten textbaserad datafil som en webbserver ber om att få spara i din webbläsare. Genom att innehållet i cookien i allmänhet skickas tillbaka med varje förfrågan till den aktuella webbplatsen är det möjligt för servern att hålla reda på besökarens preferenser, beteende eller identitet (i den mån den är känd). Jag använder följande cookies på min webbsida:

 • Sessionscookies (en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet).
 • Varaktiga cookies (cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut).
 • Tredjepartscookies (cookies som satts av en tredjeparts webbplats. På min webbsida används dessa i första hand för analyser, som exempelvis Google Analytics.

De cookies jag använder syftar till att förbättra de tjänster som erbjuds. Cookies gör att webbsidan får en bättre funktionalitet och underlättar för dig som användare. Jag använder cookies också för att samla in och analysera beteendedata baserat på din användning av webbplatsen och tjänster i syfte att förbättra användarupplevelsen och även möjliggöra individanpassad kommunikation och budskap till dig som användare. Jag använder även cookies för att kunna rikta relevant marknadsföring till dig.

Hur kan du hantera cookies?

Du kan när som helst ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies i din webbläsare. Du kan då välja att blockera samtliga cookies, endast acceptera vissa cookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Om du väljer att blockera eller radera cookies kan det innebär att vissa tjänster inte kan användas eller att webbplatsen inte fungerar korrekt i alla avseenden.

Vilka delar jag personuppgifter med?

Min utgångspunkt är att inte lämna ut registrerades personuppgifter till utomstående om den registrerade inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till utomstående säkerställer vi att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 • Tjänsteleverantörer
  För att uppfylla ändamålen med min behandling av dina personuppgifter och för att uppfylla de krav som jag som företagare är skyldig delar jag personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till mig.Dessa företag får endast behandla personuppgifter enligt det personuppgiftsbiträdesavtal som tecknas med företaget och enligt de instruktioner som de får i samband med detta. De får inte använda dina personuppgifter för egna ändamål och de är skyldiga enligt lag och avtal att skydda dina personuppgifter. En tjänsteleverantör får inte dela dina personuppgifter med tredje part eller underleverantör utan att jag godkänner detta.
 • Myndigheter
  Jag kan lämna nödvändig information till myndigheter om jag är skyldig enligt lag att göra det. Denna information kan omfatta dina personuppgifter. I samband med en rättstvist kan det vara aktuellt att även överföra information som kan innehålla personuppgifter till övriga parter i tvisten.

Hur skyddas dina personuppgifter?

Jag skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Jag har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig åtkomst.

Dina rättigheter

Som registrerad hos mig har du följande rättigheter:

 • Du har rätt att begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgifter jag har om dig.
 • Du har rätt att begära rättning om jag har felaktig eller ofullständig personuppgift registrerad om dig.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:
  – Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.
  – Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.
  – Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.
  – Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  – Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.
  – Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om jag är skyldig enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

 • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
 • Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär en begränsning av din behandling av personuppgifter kan det dock medföra att jag inte kan uppfylla mina eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid som begränsningen är gällande.
 • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling som har intresseavvägning som rättslig grund. För att jag ska kunna fortsätta med den aktuella behandlingen behöver jag kunna visa ett tvingande berättigat skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter eller friheter. I annat fall får jag bara behandla uppgifterna för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direkt marknadsföring. Görs en invändning mot direkt marknadsföring, får personuppgifterna inte längre behandlas för sådana ändamål.

Om du inte är nöjd med det svar du har fått från mig har du rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten.

Maj Andrén gm Firma Maj Andrén Consulting
2022-01-26

Kontakt:

Maj Andrén
maj@majandren.se     |     +46 73-426 11 99

Design: vestmandevelopment.se   |   Fotograf: Torun Börtz   |   Personuppgiftspolicy/GDPR   |   Allmänna villkor