Allmänna villkor – Maj Andrén Consulting/Mindful Work Sweden

 

Föreliggande allmänna villkor omfattar all försäljning av företaget Maj Andrén Consultings produkter och tjänster. Företaget förbehåller sig rätten att göra ändringar i de allmänna villkoren. Sådana ändringar meddelas på hemsidan 30 dagar innan i kraftträdandet.

Maj Andrén Consulting vill även uppmärksamma beställaren på att vissa skillnader kan föreligga beroende på om beställaren är att anse som konsument eller inte.

Med konsument enligt dessa villkor avses en fysisk person som handlar huvudsakligen för ändamål som faller utanför näringsverksamhet.

Allmänt

Priserbjudanden på företagets hemsida kan inte kombineras med andra erbjudanden. Maj Andrén Consulting reserverar sig för prisändringar, eventuella fel i artikelinformation och slutsålda produkter eller tjänster. Betalningsvillkor Betalningstiden är 14 dagar från fakturadatum för enskilda tjänster. Betalningstiden för e-kurser och utbildningar är 14 dagar så till vida beställning av kurs gjorts innan 14 dagar från kursstart. Betalning ska alltid erläggas senast innan kursstart.

Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 % över gällande referensränta.

Maj Andrén Consulting reserverar sig för eventuella prisjusteringar.

Alla priser anges inklusive moms om inte annat uttryckligen framgår.

Immateriella rättigheter

Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till Maj Andrén Consultings produkter och tjänster tillkommer Maj Andrén Consulting.

Innehåll i utbildningsmaterial är endast ämnat för betalande deltagare och får inte kopieras eller distribueras till någon annan person utan föregående skriftliga medgivande från Maj Andrén Consulting. Digital utbildning får inte göras tillgänglig eller visas för tredje part om inte särskilt överenskommelse med Maj Andrén Consulting har ingåtts om detta.

Anmälan till utbildning

Anmälan till utbildning ska ske via Maj Andrén Consultings hemsida, såvida inte annat överenskommet. Anmälan är bindande så snart bokningen bekräftats muntligt eller skriftligt av oss.

För konsumenter gäller dock enligt distansavtalslagen 14 dagars ångerrätt. Ångrar konsumenten anmälan eller köp inom 14 dagar från avtalets ingående behöver således ingen anledning till att denne vill frångå avtalet uppges.

I mån av plats tar Maj Andrén Consulting även emot anmälningar efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna tas emot i den ordning de inkommer till Maj Andrén Consulting.

Avanmälan

Avanmälan till program, workshop eller retreat ska alltid ske skriftligen. Maj Andrén Consulting behåller 500 kr av betalningen för den administrativa kostnaden för avbokning och återbetalning av kursavgift, resterande belopp återbetalas. Vid avanmälan senare än 30 dagar innan kursstart debiteras 30 % av kursavgiften. Vid avanmälan senare än 14 dagar innan kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Beställaren debiteras hela avgiften om avanmälan sker senare än 7 dagar innan kursstart.

Vid frånvaro på grund av sjukdom eller vård av sjukt barn erbjuds kunden att utan extra kostnad genomföra programmet vid ett senare kurstillfälle. En förutsättning för kostnadsfri ombokning är dock att frånvaron kan styrkas med läkarintyg.

Drabbas beställaren av förhinder finns möjlighet att överlåta kursplats till annan person från samma faktureringsställe. Detta förutsätter att ersättaren uppfyller krav och villkor för att delta i programmet samt att beställaren senast 14 dagar i före programmets start skriftligen informerar Maj Andrén Consulting om överlåtelsen.

Kontakta alltid Maj om det råder oklarheter för en överlåtelse.

Särskilda villkor för LIVE-versionen av programmet Mindful Work

1. Garanti.

Om du deltar i programmet Mindful Work och avsätter tid för övningarna, men ändå inte upplever att du fått vad som utlovats, erbjuds återbetalning av hela kostnaden för programmet. Det förutsätter dock att du skriftligen meddelar Maj senast 7 dagar efter sista programtillfället, samt att du följt programmets steg och haft minst 3 individuella coachingsamtal med Maj.

Maj Andrén Consulting behåller 500 kr av betalningen för den administrativa kostnaden för avbokning och återbetalning av kursavgift, resterande belopp återbetalas.

2. Förbehåll för deltagande.

Maj Andrén Consulting förbehåller sig rätten att neka deltagare att fortsätta i Mindful Work programmet om det under startsamtalet framkommer sådan information som gör att deltagande inte bedöms som lämpligt i dagsläget p.g.a. hälsoskäl eller övriga livs- och arbetsvillkor. Vid sådan händelse återbetalas programavgiften i sin helhet.

Förbehåll avseende senareläggning

Maj Andrén Consulting förbehåller sig rätten att schemalägga ett program som har för lågt deltagarantal vid ett senare tillfälle. Kostnader som beställaren ådragit sig gentemot annan part än Maj Andrén Consulting svarar dock inte Maj Andrén Consulting för vid inställt kurstillfälle.

Vid uppskjuten kurs till följd av för lågt deltagarantal kommer Maj Andrén Consulting informera deltagarna i god tid innan planerad kursstart.

Reservation för ändringar

Maj Andrén Consulting förbehåller sig rätten att vid egen sjukdom eller annat förhinder ersätta programcoachen med en enligt Maj Andrén Consultings bedömning likvärdig instruktör.

Maj Andrén Consulting reserverar sig även för ändringar vad gäller till exempel, tidsangivelser och tryckfel i skriftliga dokument eller på Maj Andrén Consultings hemsida.

Leverans och uppkoppling

Maj Andrén Consulting ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av digitala utbildningar som är hänförliga till deltagarens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang.

Force majeure

Maj Andrén Consulting ansvarar inte för försenad leverans eller kursdeltagares kostnader som uppkommit på grund av väderförhållanden, myndighetsåtgärd, brister hos leverantör, strejk, ovanliga driftsstörningar hos till exempel internetleverantör eller annan omständighet som ligger utanför Maj Andrén Consultings kontroll och som Maj Andrén Consulting inte kan påverka.

Information enligt GDPR

Maj Andrén Consulting är mån om deltagares personliga integritet och hantering av personuppgifter. För att underlätta administration med till exempel fakturering och kursinformation it-behandlar Maj Andrén Consulting deltagares personuppgifter. De uppgifter som sparas är: namn, adress, telefonnummer, e-postadress och kurs/tjänstehistorik. Ovanstående uppgifter också för att kunna skicka ut information till om program och övriga tjänster, oftast i form av mejlade nyhetsbrev. Deltagare kan när som helst avbryta dessa utskick med hjälp av en funktion som finns i varje nyhetsbrev.

De personuppgifter som lämnas till Maj Andrén Consulting kommer inte att vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan deltagarens samtycke.

Maj Andrén Consultings fullständiga personuppgiftspolicy

E-post: maj@majandren.se
Telefonnummer: 073-46 11 99

Maj Andrén gm Firma Maj Andrén Consulting
2022-01-26

Kontakt:

Maj Andrén
maj@majandren.se     |     +46 73-426 11 99

Design: vestmandevelopment.se   |   Fotograf: Torun Börtz   |   Personuppgiftspolicy/GDPR   |   Allmänna villkor